Voor verwijzers

Participatie

Nieuwe Hoop werkt. 

We bieden een breed scala aan activiteiten om de dag nuttig in vullen. Door onze belevings- en resultaatgerichte aanpak bieden wij maatwerk waarbij de wens van de deelnemer leidend is. Door daginvulling op een zinvolle manier in te richten zorgt dit voor structuur, het hebben en onderhouden van sociale contacten waarmee de zelfstandigheid vergroot wordt. Daarnaast zorgt het hebben van dagbesteding dat mantelzorgers worden ontlast, waardoor veel van onze deelnemers thuis kunnen blijven wonen. 

Bij ons staat de mens centraal en denken we in kansen. Daarom bieden wij structurele dagactiviteiten onder professionele begeleiding aan. 

De maatschappelijk georiënteerde dagbesteding wordt aangeboden aan iedereen met een beperking (fysieke beperking, verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, niet-aangeboren hersenletsel etc.) ongeacht de aanwezigheid van een indicatie voor dagbesteding.

Onze doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de deelnemers. In en vanuit ons activiteitencentrum verlenen mensen met een beperking diensten in de wijk, buurt of binnen een organisatie.
De deelnemers verzorgen bijvoorbeeld drukwerk voor particulieren en verenigingen, koken voor de buurt, houden de wijk schoon en verlenen diensten aan ouderen, welzijnsorganisaties, scholen en winkels.

Samen met de deelnemers wordt een passend programma ontwikkeld dat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. Wat ons uniek maakt is dat er geen uitsluitingscriteria zijn, iedereen is welkom ook zonder indicatie.

Onze dagbesteding is erop gericht dat deelnemers veel in de wijk aanwezig zijn en wordt er niet gewerkt vanuit een vast rooster. 

De begeleiding in de wijk wordt verzorgt door vrijwilligers en stagiaires. Vanuit ons activiteitencentrum in de wijk wordt professionele ondersteuning/advies geboden aan de deelnemers en vrijwilligers. Zo komen we tot een brede participatie en een optimaal klimaat waarin leren en meedoen centraal staat. 

 • Deze vorm is gericht op zelfstandigheid, en veel meer dan traditionele dagbesteding naar buiten gericht. We werken vanuit de individuele mogelijkheden en de eigen regie van de deelnemers.
 • De deelnemers hebben de mogelijkheid om ‘lotgenoten’ te leren kennen, ook al hebben die net een andere ‘handicap’. Ze leren van elkaar en ondersteunen elkaar.
 • Deelnemers hebben meer verantwoordelijkheden gekregen voor het onderhouden van de eigen locatie en nemen die verantwoordelijkheid ook serieus. Door de andere manier van begeleiden, worden ze uitgedaagd meer zelfoplossend vermogen te ontwikkelen. Doordat ze zich beter bewust worden van hun mogelijkheden en beperkingen, kunnen ze zelf beter aangeven op welke gebieden en momenten ze begeleiding nodig hebben.
 • Aan de bezoekers wordt geen ‘keuzemenu’ geboden. Er wordt altijd gezocht naar activiteiten en werkzaamheden die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de bezoekers.
 • Omdat altijd uitgegaan wordt van de mogelijkheden en interesses van de deelnemers, komt de aard van de beperking op de tweede plaats en wordt dus minder belangrijk.
 • Het gaat vooral om activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen. Activiteiten vinden plaats in de wijk en dragen bij aan de leefbaarheid en het woongenot in de wijk.

Onze praktijkondersteuners zijn getraind in de methodiek ‘Competentiegericht werken’ die wordt toegepast bij de begeleiding van de cliënten.

Via individuele gesprekken en interviews wordt, naast persoonlijke ondersteunings- en ontwikkelplannen, ook de tevredenheid getoetst. Het project heeft een grote betrokkenheid in en van de wijk en bij lokale ondernemers/organisaties. Door de inzet van veel vrijwilligers en stagiaires is individuele aandacht mogelijk.

De ervaringen van onze deelnemers worden in de praktijk dagelijks besproken, ook vinden er periodiek persoonlijke gesprekken plaats tussen de deelnemers en professionele begeleiders. Een keer per maand is er een groepsevaluatie.

De kwaliteit van leven van onze deelnemers verbetert door het contact met de mensen en door de werkzaamheden/activiteiten die in de buurt worden gedaan. Ze maken een praatje met mensen en krijgen complimenten over wat ze aan het doen zijn. Ze hebben het gevoel dat ze iets voor een ander kunnen betekenen.

De financiering komt deels uit de Wlz en deels uit het gemeentelijke Wmo-budget. Een

indicatie per plaats is nodig, daarvoor ontvangt het project per cliënt, deelnemer, de tarieven die bij de diverse financieringsvormen horen (Wlz, Wmo of Zorgverzekeringswet).

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding kenmerkt zich door begeleiding in de groep. Het is vaak de eerste stap en kennismaking met het (opnieuw) werken. We bieden hierbij op een laagdrempelige en vooral leuke manier een vaste invulling van uw dag.
Bijvoorbeeld in onze tuinderij, keuken, kantine of winkel. 

(Arbeidsmatige) dagbesteding in de keuken:


De wensen van onze deelnemers combineren wij met de behoefte van de buurt en haar bewoners. We investeren in de talenten en vaardigheden van mensen en weten hierdoor de verbinding te leggen. Door onze samenwerking met verschillende partners uit zowel het publieke als private domein bieden wij zekerheid en groeiperspectieven. 

Onze keuken beschikt over een professionele inrichting en leent zich daarom voor het trainen van mensen. We leren mensen vaardigheden, leiden mensen op en ondersteunen zo in de ontwikkeling naar een betaalde baan. We bieden praktische diensten voor de buurt zoals het uitdelen van maaltijden voor mensen die niet in ons restaurant kunnen komen eten en bestrijden eenzaamheid. 

Naast professionele praktijkondersteuners werken wij met ervaringsdeskundige, verpleegkundigen en vrijwilligers welke de deelnemers ondersteunen bij de werkzaamheden. Vrijwilligers zijn voornamelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat onze vrijwilligers een rol te geven in de activiteiten bieden we maatwerk en passende dagactiviteiten of de mogelijkheid tot het volgen van een resocialisatietraject. De werkzaamheden in ons keuken project worden verricht in een arbeidsmatige omgeving. Zo plaveien we de weg om toeleiding naar betaald werk toe te realiseren. 

Wat ons tot een succes maakt is dat de betrokkenen en medewerkers gekenmerkt worden door hun inzet, lef en kennis van de lokale situatie. Daarnaast bieden we een breed draagvlak doordat we samenwerking zoeken met diverse partners. Onze visie laat zich het beste omschrijven als ‘’meedoen’’, liefst in de vorm van kleinschalige pilots waar onze keuken er één van is. Deze aanpak geeft ons de ruimte tot experimenteren en bijstellen waardoor we kunnen werken vanuit de wensen van de deelnemers.  

We gaan samen met de deelnemers op zoek naar hun krachten en mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Deze insteek maakt dat deelnemers empoweren en zorgt ervoor dat we open staan voor iedereen die baat heeft bij de activiteiten. 

We zijn trots op onze combinatie van verschillende doelgroepen. Wij geloven dat de mix tussen de deelnemers en vrijwilligers meerwaarde geeft. Doordat Nieuwe Hoop Werkt een breed scala aan activiteiten aanbied maken wij de verbinding tussen zorg, welzijn en commerciële activiteiten. Dit heeft als voordeel dat we van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken en dat er een kwalitatief en gevarieerd aanbod is voor deelnemers. 

Alle deelnemers worden bij aanvang van de begeleiding expliciet gevraagd naar de wensen waarop wij het aanbod en de begeleiding afstemmen. Vaak zijn er in het netwerk van de deelnemer betrokkenen die van waarde kunnen zijn. We stellen samen een zorgplan op waarmee we de voortgang monitoren in termen van zelfregie en ontwikkeling. De kwaliteit van zorg wordt gemonitord met het HKZ-model.

De algemene voorziening wordt door ons zelf gefinancierd wat ons niet afhankelijk maakt en in staat stelt continuïteit te bieden. Er zitten verschillen in de bekostiging van deze activiteit. Heb je een indicatie dan wordt dit vanuit de gemeente gefinancierd via de Wmo of het Zorgkantoor in het kader van de Wlz. Als je aangemeld wordt door de sociale activering, dan betaalt de gemeente vanuit de Participatiewet.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Een indicatie is zelden nodig maar kan gewenst zijn. We gaan hierover in gesprek en begeleiden hierbij.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Zorgverzekeraar;
 • UWV, CIZ, PGB en/of NIFP.

Wij bieden passend werk voor:

 • Geïnteresseerden vanuit de WMO/PBG en WLZ (ggz/verslaving/psychiatrie/LVG)
 • Geïnteresseerden vanuit de Participatiewet (plaatsing via Sociale Dienst Drechtsteden); 
 • Geïnteresseerden vanuit Justitie- en Reclassering Nederland;
 • Geïnteresseerden die participeren via het ESF-traject 2014EUSF2011988. 

Re-integratie en MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in het begeleiden naar werk. We zorgen er samen voor dat deelnemers de kans krijgen opgeleid te worden en het beste uit zichzelf te halen zodat iedereen mee kan doen en aan de slag kan, ieder op zijn eigen niveau. 

Bij ons is begeleiden een breed begrip. We bieden loopbaanbegeleiding die uitgaat van kansen en mogelijkheden. Zo geven wij aanvullende trainingen en scholing en bieden daarmee maatwerk in de begeleiding en bemiddeling naar een baan.  

We zoeken de samenwerking en leggen de verbindingen om indirect of direct mensen uit reïntegratietrajecten te begeleiden naar werk dat bij ze past.

Het maatwerk programma van Nieuwe Hoop Werkt maakt dat onze ‘producten’ effectief zijn 

voor bedrijven. Vanuit de MVO draagt ons aanpak bij aan het verkleinen van het aantalTemeer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze eigen regio.

Wij werken resultaatgericht en bouwen van hieruit een persoonlijk plan van aanpak. Financierders (lokale en landelijke overheid) verwachten resultaten. De strenger wordende criteria zien wij als een uitdaging en dwingt ons tot maatwerk oplossingen. Door indicatiestellingen hebben we te maken met steeds kwetsbaardere deelnemers en hier passen we onze begeleiding op aan. Zo investeren we in ons personeel door aanvullende opleidingen en trainingen aan te bieden. De begeleiding wordt op deze manier steeds professioneler wat een positief effect heeft op de deelnemers.

Regelen

Voordat er gestart kan worden moeten er een aantal zaken worden geregeld. Nieuwe Hoop Werkt kan u hierbij helpen. 

Lijkt u het leuk om mee te doen aan onze activiteiten in het buurhuis? Wilt u mensen ontmoeten en uw sociale netwerk verbreden? Uw dag op een zinvolle manier besteden? Meld u dan aan, wij zoeken contact met u en gaan in gesprek. 

Mocht er een indicatie of maatwerkvoorziening nodig zijn kunnen we u helpen met de aanvragen hiervoor. 

Wat moet ik doen voor een indicatie en kom ik in aanmerking?

Dagbesteding:

Nieuwe Hoop Werkt biedt duidelijkheid en begeleid je in het gehele proces. Al uw vragen omtrent de deelname aan dagbesteding kunnen wij beantwoorden. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of het persoonsgebonden budget (PGB) kan via een indicatiestelling beoordeeld worden of u in aanmerking kan komen voor dagbesteding. 

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wmo?

 • Als u 18 jaar en ouder bent, en
 • Door ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig hebt, en
 • Geen indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), en
 • Onvoldoende hulp uit uw omgeving kan krijgen (bijvoorbeeld familieleden, partner of anderen). 

De dagvesting vanuit de Wmo wordt door de gemeente verzocht, wij kunnen u begeleiden in de aanvraag. 

Is de keuze vanuit welke wet ik dagbesteding wil vrij?

Nee, dat is het niet. Het is de zorgvraag die bepaalt onder welk type uw zorg en ondersteuning valt. Hierbij geldt:

 1. Als u niet aan de voorwaarden voor de Wlz- zorg voldoet, kunt u bij de gemeente terecht voor dagbesteding. 
 2. Als u wel aan de voorwaarde voor de Wlz- zorg voldoet, kunt u terecht bij het zorgkantoor. De beoordeling voor het wel of niet in aanmerking komen voor Wlz- zorg wordt gedaan door het Centrum voor indicatiestelling zorg (CIZ). Dit betreft een onafhankelijke organisatie welke direct onder het ministerie van volksgezondheid valt. 

Eigen bijdrage

Er wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Wat de hoogte hiervan is hangt af van uw inkomen en vermogen en het aantal uren hulp. De berekening en inning hiervan wordt door het Centraal administratie kantoor (CAK) in Den Haag gedaan. 

Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in natura (Pgb/Zin). 

Als u in aanmerking komt voor dagbesteding zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. 

 1. Persoonsgebonden budget (PgB).
 2. Zelf inkopen met een Pgb waarbij een vrije borgkeuze geldt. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag voor een Pgb. 
 3. Zorg in natura (Zin)
  Als u ervoor kiest om het regelwerk aan de gemeente over te laten heet dit Zorg in natura. De gemeente, het zorgkantoor of zorgverzekeraar contracteert dan de zorgaanbieders en ondersteuning. Dit geldt ook voor de administratie die dit met zich meebrengt. Wij helpen u graag met de keuze of de afspraken over de manier waarop u zorg of ondersteuning ontvangt.