Dagbesteding voor verwijzers

Nieuwe Hoop werkt. 

We bieden een breed scala aan activiteiten om de dag nuttig in vullen. Door onze belevings- en resultaatgerichte aanpak bieden wij maatwerk waarbij de wens van de deelnemer leidend is. Door daginvulling op een zinvolle manier in te richten zorgt dit voor structuur, het hebben en onderhouden van sociale contacten waarmee de zelfstandigheid vergroot wordt. Daarnaast zorgt het hebben van dagbesteding dat mantelzorgers worden ontlast, waardoor veel van onze deelnemers thuis kunnen blijven wonen. 

Bij ons staat de mens centraal en denken we in kansen. Daarom bieden wij structurele dagactiviteiten onder professionele begeleiding aan. 

De maatschappelijk georiënteerde dagbesteding wordt aangeboden aan iedereen met een beperking (fysieke beperking, verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, niet-aangeboren hersenletsel etc.) ongeacht de aanwezigheid van een indicatie voor dagbesteding.

Arbeidsmatige dagbesteding (AM)

Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen.
Het is een vorm van werken met professionele begeleiding.
De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ontwikkelings-gerichte dagbesteding (OG)

Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk.
Klanten leren hier vaardigheden die ze nodig hebben op de werkvloer.
Daarbij leren ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Belevings-gerichte dagbesteding (BL)

Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven.
De dagactiviteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.
De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag.
Het voorkomt ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft en geïsoleerd raakt. 

Onze focus kan per project varieren maar de hoofdlijnen zijn het zelfde:

 • Belevingsgericht (BL) en Ontwikkelingsgericht (OG) en Arbeidsmatig (AM)
 • Aanleren sociale vaardigheden
 • Werknemersvaardigheden
 • Versterken zelfwaardering
 • Zelfredzaamheid
 • Communicatieve vaardigheden

Onze doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de deelnemers. In en vanuit ons Ontmoetingshuis verlenen mensen met een beperking diensten in de wijk, buurt of binnen een organisatie.
De deelnemers werken niet alleen in maar ook om de dagbestedingslocatie. Naast alle activiteiten binnen de winkels of binnen het Ontmoetingshuis verzorgen zij ook de tuinonderhoud, het voeden van de kippen, het in de gaten houden en oogsten van onze kleine moestuin en het schoonhouden van de omgeving.

Samen met de deelnemers wordt een passend programma ontwikkeld dat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. Wat ons uniek maakt is dat er geen uitsluitingscriteria zijn, iedereen is welkom ook zonder indicatie.

Onze dagbesteding is erop gericht dat deelnemers veel in de wijk aanwezig zijn en wordt er niet gewerkt vanuit een vast rooster tenzij er vraag is vanuit de deelnemer. 

De begeleiding in de wijk wordt verzorgt door vrijwilligers en stagiaires. Vanuit ons Ontmoetingshuis in de wijk wordt professionele ondersteuning/advies geboden aan de deelnemers en vrijwilligers. Zo komen we tot een brede participatie en een optimaal klimaat waarin leren en meedoen centraal staat. 

 • Deze vorm is gericht op zelfstandigheid, en veel meer dan traditionele dagbesteding naar buiten gericht. We werken vanuit de individuele mogelijkheden en de eigen regie van de deelnemers.
 • De deelnemers hebben de mogelijkheid om ‘lotgenoten’ te leren kennen, ook al hebben die net een andere ‘handicap’. Ze leren van elkaar en ondersteunen elkaar.
 • Deelnemers hebben meer verantwoordelijkheden gekregen voor het onderhouden van de eigen locatie en nemen die verantwoordelijkheid ook serieus. Door de andere manier van begeleiden, worden ze uitgedaagd meer zelfoplossend vermogen te ontwikkelen. Doordat ze zich beter bewust worden van hun mogelijkheden en beperkingen, kunnen ze zelf beter aangeven op welke gebieden en momenten ze begeleiding nodig hebben.
 • Aan de bezoekers wordt geen ‘keuzemenu’ geboden. Er wordt altijd gezocht naar activiteiten en werkzaamheden die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de bezoekers.
 • Omdat altijd uitgegaan wordt van de mogelijkheden en interesses van de deelnemers, komt de aard van de beperking op de tweede plaats en wordt dus minder belangrijk.
 • Het gaat vooral om activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen. Activiteiten vinden plaats in de wijk en dragen bij aan de leefbaarheid en het woongenot in de wijk.

Via individuele gesprekken en interviews wordt, naast persoonlijke ondersteunings- en ontwikkelplannen, ook de tevredenheid getoetst. Het project heeft een grote betrokkenheid in en van de wijk en bij lokale ondernemers/organisaties. Door de inzet van veel vrijwilligers en stagiaires is individuele aandacht mogelijk.

De ervaringen van onze deelnemers worden in de praktijk dagelijks besproken, ook vinden er periodiek persoonlijke gesprekken plaats tussen de deelnemers en begeleiders. Een keer per maand is er een groepsevaluatie.

De kwaliteit van leven van onze deelnemers verbetert door het contact met de mensen en door de werkzaamheden/activiteiten die in de buurt worden gedaan. Ze maken een praatje met mensen en krijgen complimenten over wat ze aan het doen zijn. Ze hebben het gevoel dat ze iets voor een ander kunnen betekenen.